POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Min. Fin.
www.bartys.com
VAT-24
(1)
1
/2
1. Numer Identyfikacji Podatkowej zainteresowanego
1)
PL 677-156-78-90
VAT-24
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU
UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU
Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU
Podstawa prawna:
Art.105 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535).
A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
2. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek
Kraków - Stare Miasto
B. DANE ZAINTERESOWANEGO
* - dotyczy zainteresowanego niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy zainteresowanego będącego osobą fizyczną
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj zainteresowanego (zaznaczyć właściwy kwadrat):
[_]
1.
zainteresowany niebędący osobą fizyczną
[x]
2.
osoba fizyczna
4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, imiona rodziców **
Nowak Jan
01-02-1987 Józef, Janina
B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
5. Kraj
Polska
6. Województwo
Małopolskie
7. Powiat
Krakowski
8. Gmina
Kraków
9. Ulica
Grodzka
10. Nr domu
1
11. Nr lokalu
2
12. Miejscowość
Kraków
13. Kod pocztowy
30-208
14. Poczta
Kraków
C. DANE ŚRODKA TRANSPORTU
15. Rodzaj środka transportu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
[x]
1.
pojazd lądowy
[_]
2.
pojazd wodny
[_]
3.
statek powietrzny
16. Marka
Opel
17. Model
Corsa
18. Typ (dotyczy pojazdu lądowego)
1.2 kat b
19. Kolor
niebieski-metalik
20. Numer rejestracyjny
ABW852H
21. Numer w poz.22 dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat):
[x]
1. nadwozia
[_]
2. podwozia
[_]
3. ramy
22. Numer nadwozia / podwozia / ramy (dotyczy pojazdu lądowego)
W0L000073S4259807
23. Numer kadłuba (dotyczy statku wodnego)
24. Numer fabryczny (dotyczy statku powietrznego)
25. Rok produkcji
1996
26. Data dopuszczenia do użytku
09-01-1996
27. Przebieg (km) / liczba godzin roboczych
125000 km
28. Data nabycia
15-09-2005
29. Cena nabycia
583,66
30. Numer faktury stwierdzającej nabycie
31. Data faktury / umowy
2)
stwierdzającej nabycie
15-09-2005
1)
W przypadku gdy zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, należy skreślić kod PL.
2)
Niepotrzebne skreślić.