Program Skład Celny (SC)

Strona główna producenta programu


Jak posługiwać się tym opisem ?
Można czytać tekst w naturalnej kolejności albo klikać tematy podkreślone i po zapoznaniu się z nimi powracać do miejsca wywołania przez kliknięcie guzika Wstecz przeglądarki.
Logowanie do programu polega na wpisaniu nazwy użytkownika i odpowiadającego mu hasła. Jeżeli zaznaczymy opcję zmiana hasła , to po naciśnięciu przycisku START , wyświetli się dodatkowe okno do wpisania nowego hasła. Dla pewności, musi być ono wpisane dwukrotnie. Zarówno nazwa użytkownika jak i hasło mogą zawierać maksymalnie 10 znaków. Każdy użytkownik programu może mieć przypisane inne kombinacje uprawnień do poszczególnych operacji.

Skład celny - pozycje menu głównego programu :
  1. Wprowadzenia
  2. Stan składu
  3. Wyprowadzenia
  4. Parametry
  5. Specjalne



Okno Wprowadzenia

To okno ma typowy dla programu układ. W górnej części występuje menu, którego pewne pozycje mogą być rozwijalne. Niektóre pozycje mają odpowiedniki w ikonach na pasku narzędzi. W przypadku tego okna są to guziki pozycjonowania.


Pozycjonowanie

Cztery pozycje tego menu rozwijalnego mają swoje odpowiedniki w ikonach na pasku narzędzi i służą do przesuwania wskaźnika po rekordach ewidencji dokumentów.

Przygotowanie PZ

Menu składa się z pozycji :

Przygotowanie PZ polega na wprowadzeniu danych z faktur. Najpierw należy zarejestrować dokument w ewidencji, która jest widoczna w omawianym oknie. Pokazuje ona nie tylko dokumenty PZ ale także WZ w taki sposób, że od góry widzimy najpierw dokumenty PZ w porządku narastających numerów a poniżej dokumenty WZ . Okno zgłasza się zawsze tak aby od razu widać było najnowsze PZ.
UWAGA : w innych oknach programu format wyświetlania numeru PZ i WZ może być uproszczony, tzn. zamiast "PZ0123/05" co oznacza PZ Nr 123 z roku 2005, będzie widać tylko "050123", czyli rzeczywisty format zapisu numeru w bazie.
Zarejestrowanie nowego PZ polega na wybraniu opcji Nowy PZ z rozwijalnego menu. Pojawia się okno Nowy dokument , w którym program podpowiada kolejny numer dokumentu i oczekuje na wybór waluty i firmy (np. dostawcy), do której przypisujemy PZ . Po kliknięciu przycisku OTWÓRZ zobaczymy kolejne okno o nazwie Przygotowanie PZ .
Jeżeli PZ został zarejestrowany już wcześniej, wskazujemy go w ewidencji i wybieramy opcję Wprowadzenie danych do PZ . Od razu pojawia się okno Przygotowanie PZ , które w tym przypadku zawiera dane wprowadzone wcześniej.
Okno posiada menu do edycji danych. Wszystkie pozycje menu mają odpowiedniki w postaci ikon na pasku narzędzi. Dodatkowe funkcje są wywoływane przyciskami położonymi poza paskiem narzędzi ( SUMOWANIE, FAKTURY, KOREKTY WARTOŚCI). Poza tym okno zawiera dwie tabelki. Główna (górna) jest przeznaczona do wyświetlania wprowadzonych pozycji towarowych a druga do wyświetlania opisu towaru wskazanej pozycji towarowej. Aby wprowadzić nowa pozycję towarową, klikamy ikonę Nowy rekord (albo wybieramy odpowiednią opcję z menu Edycja ). Wynikiem jest pojawienie się nowego okna Definicje towarów , w którym trzeba wskazać odpowiednią pozycję i kliknąć ikonę Wybór .

Ponieważ lista definicji może być bardzo długa, dostępna jest opcja szukania. Wystarczy wpisywać początek nazwy w pole szukania, aby wskaźnik ustawił się na odpowiednim rekordzie. Jeżeli potrzebne jest szukanie według kodu CN, należy wybrać tę opcję w ramce Szukanie i wpisać kod. Trzeci sposób polega na szukaniu dowolnego fragmentu nazwy - po wpisaniu go klikamy przycisk Szukanie fragmentu .
Po dokonaniu wyboru pozycji towarowej, wracamy do okna Przygotowanie PZ ale tym razem widać dane nie w formacie tabeli tylko formularza, w którym należy wypełnić odpowiednie pola. Dane w lewej kolumnie są obowiązkowe, pozostałe opcjonalne. Guzik Wylicz masy wypełnia odpowiednie pola na podstawie pola Ilość i odpowiednich mas jednostkowych zawartych w definicji pozycji towarowej. Po wypełnieniu pól można dodać kolejną pozycję towarową lub np. zmienić format wyświetlania przyciskiem Przełącznik tabela / formularz . W trybie tabeli nie ma możliwości modyfikowania pól danych, natomiast można anulować cały rekord.
Guzik SUMOWANIE wylicza sumy wartości, ilości i mas, co ułatwia sprawdzenie poprawności wprowadzenia danych.
Guzik FAKTURY otwiera nowe okno przeznaczone do wprowadzenia informacji o fakturach zawierających pozycje danej dostawy. Należy wpisać numer faktury, w tym samym polu ewentualnie datę faktury (koniecznie w formacie ANSI - RRRR.MM.DD) oraz rodzaje i numery innych dokumentów (świadectwa, pozwolenia itp.). W polach Od pozycji i Do pozycji podajemy zakres pozycji PZ, który występuje na danej fakturze, np. liczby 25 i 99 w tych polach oznaczają, że faktura zawiera pozycje PZ od 25 do 99. Jeżeli zapis dotyczy tylko jednej pozycji, to wypełniamy tylko pierwsze z dwóch pól, w drugim pozostawiając 0. Przy zamykaniu okien Faktury i Przygotowanie PZ program sprawdza czy lista faktur pokrywa wszystkie pozycje PZ i na odwrót.
Guzik KOREKTY WARTOŚCI otwiera okno przeznaczone do wprowadzenia informacji o dodatkowych składnikach kosztów ( rabaty, fracht, załadunki, ubezpieczenie, transport na terenie UE itp. ).
Wprowadzamy każdy składnik oddzielnie. Wartości mogą być podawane w różnych walutach. W operacji wprowadzania PZ do składu program przelicza każdy składnik na poszczególne pozycje dostawy, proporcjonalnie do wartości (rabaty, ubezpieczenie) albo proporcjonalnie do masy brutto pozycji (fracht, transport w UE). Składniki kosztów mają dwa rodzaje kodów - jeden stosowany na dokumentach SAD, drugi to pozycja na deklaracji wartości D.W.1 (np. fracht ma kody odpowiednio "031W" i "17A").
Guzik Uzupełnij brakujące masy uruchamia procedurę, która zrównuje masy netto i brutto w pozycjach, w których jedna z nich jest zerowa. To oznacza, że jeżeli masy brutto i netto mają być równe, to wystarczy wpisać tylko jedną z nich a potem użyć tego przycisku.
Po zamknięciu okna Przygotowanie PZ , w drugiej kolumnie ewidencji dokumentów dany PZ ma znak pusty, co znacza, że dokument jest "otwarty" i w każdej chwili można wrócić do jego edycji. Po wprowadzeniu do składu, w tej kolumnie pojawia się znak "Z" oznaczający dokument "zamknięty" , niedostępny do modyfikacji, ponieważ towar jest już wprowadzony na stan składu.
UWAGA : Zamykanie okna w przypadku gdy PZ nie zawiera żadnej pozycji towarowej, powoduje anulowanie dokumentu w ewidencji, aby uniemożliwić tworzenie dokumentów pustych. Ten sam numer będzie przydzielony następnej dostawie.
Wspomnine powyżej okno Definicje towarów umożliwia nie tylko wybór pozycji towarowej ale także zdefiniowanie nowych pozycji i modyfikacje istniejących.
Przycisk Historia towaru pozwala obejrzeć w porządku chronologicznym dostawy (PZ) i wyprowadzenia (WZ), na których pojawia się wskazany towar.

Aby zmienić dane we wskazanej pozycji, przełączamy tryb wyświetlania na formularz i mamy dostęp do wszystkich pól definicji towaru. Guzik ze znakiem zapytania przy kodzie CN otwiera nowe okno Pozycje taryfy . Ma ono funkcjonalność analogiczną do okna pozycji towarowych. Guzik Wybór powoduje zamknięcie okna i przypisanie wybranego kodu CN do pozycji towarowej, z której nastąpiło wejście do okna pozycji taryfy. Pole szukania działa w ten sposób, że wpisywanie cyfr uruchamia szukanie według kodu CN a wpisywanie liter powoduje szukanie według nazwy (opisu).
Guzik TARIC uruchamia połączenie internetowe z informacją taryfową ISZTAR, czyli polskim odpowiednikiem unijnej bazy TARIC, gdzie mamy dostęp do wszystkich informacji taryfowych, nie tylko bieżących ale także archiwalnych.

Opcje Eksport dokumentów PZ i Import dokumentów PZ służą do przekazywania informacji np. pomiędzy składem celnym a agencją, która go obsługuje. Zakłada się, że agencja przygotowuje i wysyła (eksportuje) dane o dostawach, natomiast skład importuje je. W operacji eksportu powstaje plik PZ.ARJ w specjalnym podkatalogu SEND , skąd można go wysłać np. pocztą elektroniczną. Operacja importu rozpakowuje i przetwarza dane z pliku PZ.ARJ w podkatalogu RECV , gdzie został zapisany po odebraniu np. z poczty elektronicznej. Analogiczna wymiana informacji dotyczy dokumentów WZ ale wówczas nadawcą informacji jest skład celny a odbiorcą agencja.

Wprowadzenie PZ

Najpierw należy wskazać PZ w ewidencji a następnie aktywować pozycję menu Wprowadzenie do składu .
Operacja wprowadzania PZ do składu przebiega w 2 etapach : program wprowadza pozycje towarowe na stan składu i wpisuje znak "Z" oznaczający PZ zamknięty (druga kolumna ewidencji) a następnie otwiera okno do wprowadzenia dodatkowych informacji związanych z dostawą. Niektóre z tych informacji mogą nie być znane w chwili wprowadzania PZ, dlatego istnieje opcja Dane ewidencyjne , umożliwiająca wpisanie ich później. Pole Warunki dostawy ma być wypełnione w taki sposób, aby jego zawartość umożliwiała kontrolowanie pozycji wprowadzanych do WZ i odpowiednie grupowanie pozycji towarowych na dokumencie SAD. Z tego powodu należy do niego wpisać dwie albo trzy informacje : kod warunków dostawy, kod kraju i ewentualnie nazwę miejsca. Poszczególne informacje muszą być oddzielone jedną spacją. Jeżeli nie zostanie podana nazwa miejsca, to grupowanie pozycji będzie wykonane z dokładnością do kraju, co zazwyczaj jest kryterium wystarczającym, chyba że urząd kontrolny składu uzna inaczej.
Na przykład "FOB CN SHANGHAI" i "FOB CN HONG KONG" można zastąpić zapisem "FOB CN". W czasie wybierania pozycji składu do WZ, program będzie sprawdzał czy wszystkie pozycje mają jednakowe warunki dostawy i takie warunki zapisze w danych ewidencyjnych WZ. Guzik ? obok pola warunków dostawy umożliwia wybór kodu warunków dostawy z listy, natomiast guzik Kraje wyświetla listę z nazwami i kodami krajów.
Po operacji wprowadzenia, towar jest dostępny w procedurze przygotowania wyprowadzenia ze składu (WZ).

Dodatkowe informacje

To menu rozwijalne zawiera pozycje : Pierwsze pięć pozycji zostało omówione powyżej.
Okno Korekty wartości wywołane w ten sposób stanowi jedynie podgląd korekt, bez możliwości modyfikacji. Jeżeli dostawa została już wprowadzona do składu, to widać także wartości przypadające na pozycje dostawy.


Testy sprawdzają czy stan składu odpowiada dokładnie historii wprowadzeń i wyprowadzeń. Pierwszy z nich sprawdza zgodność pod kątem kolejnych dostaw, począwszy od wskazanej aż do ostatniej. Test drugi działa analogicznie ale dla kolejnych definicji towarów, od wskazanego towaru do końca listy. Odnalezienie jakichkolwiek niespójności oznacza konieczność interwencji uprawnionego administratora w celu przywrócenia pełnej zgodności. Przyczyną problemu może być np. awaria sieci komputerowej, zanik zasilania komputera w chwili wprowadzania dostawy do składu lub wyprowadzania WZ itp.

Historia dostawy

Pojawia się okno Historia dostawy zawierające cztery tabele.

W górnej mamy kolejne pozycje wskazanej wcześniej dostawy, poniżej opis towaru, następnie operacje wykonane na wskazanej pozycji, tzn. oprócz linii odpowiadającej wprowadzeniu, ewentualne dalsze linie odpowiadające wyprowadzeniom (WZ) z tej pozycji. Kolumna Korekta pokazuje korektę wartości (rabaty i koszty dodatkowe) przypadającą na daną pozycję, wyrażoną w walucie dostawy. Zawiera ona wartości niezerowe tylko wówczas gdy korekty nie zostały wliczone do cen w operacji wprowadzania PZ do składu. Najniższa tabela zawiera bieżący stan składu dla wskazanej pozycji a więc jedną linię, albo jest pusta, gdy cała ilość została wyprowadzona.

Wydruki

Zestaw wydruków składa się z Karty książki magazynowej (odpowiednik PZ), Karty towarowej (pokazuje historię kolejnych pozycji dostawy) oraz wydruku zawieszek Towar celny do oznakowania składowanego towaru. W celu wydrukowania zawieszek najpierw trzeba wskazać ostatnio wykonaną operację (zamknięty PZ albo zamknięty WZ). Program drukuje tylko te zawieszki, które uległy zmianie w wyniku wskazanej operacji, dzięki czemu nie powiela zawieszek wydrukowanych wcześniej.

Wycofanie PZ

W razie konieczności, program pozwala cofnąć skutki wprowadzenia dostawy. Wynikiem operacji jest powrót PZ do etapu przygotowania, na którym można zmienić dowolne dane dostawy. Jeżeli jednak z danej dostawy zostały wykonane jakiekolwiek wyprowadzenia, to cofnięcie jest niemożliwe, chyba że nastąpi analogiczne cofnięcie wyprowadzeń. W takim przypadku program informuje które WZ muszą zostać wycofane. UWAGA : tego typu operacje muszą być wykonywane w porozumieniu z Izbą Celną z zachowaniem wymaganych formalności.



Stan składu

Mamy do dyspozycji dwa rodzaje przeglądu składu na ekranie oraz wydruki.

Okno Stan składu pokazuje dwie tabele. Górna zawiera bazę pozycji towarowych, którą można przeszukiwać według nazw. Dla wskazanej pozycji towarowej, w dolnej tabeli pokazuje się informacja o dostępnych ilościach, z podziałem na dostawy. Kolumna Rezerwacja podaje ilość przydzieloną do przygotowanych wyprowadzeń (otwarte WZ). Ilość dostępna dla nowych WZ jest więc różnicą wartości z kolumn Ilość i Rezerwacja .

Okno Stan składu według dostaw zawiera wszystkie pozycje składu w kolejności od najstarszej do najnowszej dostawy.

Dostawę można szybko odszukać wpisując jej numer w pole szukania w formacie : RRNNNN, gdzie RR to dwucyfrowy rocznik a NNNN to numer dostawy w postaci liczby czterocyfrowej dopełnionej zerami z lewej strony.

Na wydrukach można uzyskać dane o stanie składu na dowolny wcześniejszy dzień.

Są różne wersje wydruków : np. wszystkie pozycje składu albo tylko wartości dostaw. Jest też wariant z uporządkowaniem według kodu CN i kraju pochodzenia, z podsumowaniem ilości dla każdej kombinacji kodu CN i kraju.



Okno Wyprowadzenia ze składu

To okno ma działanie analogiczne jak okno Wprowadzenia do składu . Menu Przygotowanie WZ składa się z pozycji : Sama operacja przygotowania WZ ( Okno Przygotowanie WZ ) jest prostsza niż przygotowanie PZ, ponieważ polega jedynie na wskazaniu odpowiednich pozycji w składzie i podaniu wymaganej ilości towaru. Towar może być odszukany przez nazwę (lub kod jeżeli poprzedza on nazwę) albo przez numer i pozycję dostawy, czyli PES - pozycję ewidencji składu.

Operacja dodania nowej pozycji do WZ (inicjowana guzikiem Nowy rekord na pasku narzędzi), wywołuje wspomniane powyżej okno Stan składu , które w tym przypadku zawiera dodatkowy guzik WYBÓR . Jeżeli brak reakcji na kliknięcie tego guzika, to znaczy że nie została wskazana pozycja składu, dla której wartość w kolumnie Ilość jest większa niż w kolumnie Rezerwacja . Jeżeli w składzie szukany towar występuje w wielu dostawach, to wskaźnik zawsze ustawia się na najstarszej (zasada FIFO). Po wybraniu pozycji ze składu i podaniu ilości pojawia się ona w oknie Przygotowanie WZ .
Okno to sortuje pozycje według dostaw. Przełącznik tabela / formularz umożliwia zmianę ilości rezerwowanej.
W oknie Rezerwacja towaru pojawia się zawsze ilość maksymalna dostępna dla wskazanej pozycji składu.
Program sprawdza na bieżąco czy wszystkie pozycje WZ mają tę samą walutę i warunki dostawy, ponieważ takie są wymagania aktualnych przepisów. Te parametry są zawarte w danych ewidencyjnych poszczególnych dostaw, z których pochodzą pozycje WZ.
Guzik Pobierz z dostawy umożliwia szybkie wprowadzenie do WZ dostępnych ilości ze wskazanej dostawy. Pojawia się okno Stan składu według dostaw , w którym trzeba wskazać pozycję odpowiedniej dostawy i kliknąć jeden z przycisków : Pobierz od wskazanej pozycji do końca dostawy albo Pobierz wskazaną pozycję .
UWAGA : Zamykanie okna Przygotowanie WZ w przypadku gdy WZ nie zawiera żadnej pozycji towarowej, powoduje anulowanie dokumentu w ewidencji, aby uniemożliwić tworzenie dokumentów pustych. Ten sam numer będzie przydzielony następnemu wyprowadzeniu.

Opcje Eksport dokumentów WZ i Import dokumentów WZ służą do przekazywania informacji np. pomiędzy składem celnym a agencją, która go obsługuje. Zakłada się, że skład przygotowuje i wysyła (eksportuje) dane o wyprowadzeniach, natomiast agencja importuje je. W operacji eksportu powstaje plik WZ.ARJ w specjalnym podkatalogu SEND , skąd można go wysłać np. pocztą elektroniczną. Operacja importu rozpakowuje i przetwarza dane z pliku WZ.ARJ w podkatalogu RECV , gdzie został zapisany po odebraniu np. z poczty elektronicznej. Analogiczna wymiana informacji dotyczy dokumentów PZ ale wówczas nadawcą informacji jest agencja a odbiorcą skład celny.

Wyprowadzenie WZ ze składu

Najpierw w ewidencji wskazujemy przygotowany WZ a następnie aktywujemy pozycję menu Wyprowadzenie WZ ze składu . Po operacji pojawia się okno do wprowadzenia dodatkowych informacji takich jak numer zgłoszenia SAD, kurs wyprowadzenia, komentarz. W drugiej kolumnie ewidencji pojawia się znak "Z" i dokument staje się niedostępny do modyfikacji. Stany składu zostają pomniejszone o ilości uprzednio zarezerwowane na WZ.

Dodatkowe informacje

Pierwsza opcja to Dane ewidencyjne WZ takie jak data wyprowadzenia towaru, numer dokumentu SAD, kurs wyprowadzenia itp. Druga opcja to Sprawdzanie rezerwacji polegające na porównaniu dla każdej pozycji składu stanu rezerwacji z sumą ilości tej pozycji w otwartych (przygotowanych) WZ. Każdą wykrytą niezgodność można od razu skorygować. Niezgodności mogą powstać gdy zastosowano wycofanie PZ poprzedzone wycofaniem WZ. Po ponownym wprowadzeniu PZ, stan rezerwacji w składzie nie odpowiada stanowi faktycznemu, jeżeli istnieją otwarte, uprzednio wycofane WZ, rezerwujące pozycje tego PZ. Taka sytuacja jest sygnalizowana przez program w chwili powtórnego wprowadzania PZ. Uruchamiając operację sprawdzania rezerwacji, należy ustawić wskaźnik nie niżej niż na najstarszym otwartym dokumencie WZ .

Czasowe ruchy towarów to podprogram, który otwiera nowe okno o takiej nazwie.

Zastosowanie tej opcji dotyczy przypadków chwilowego wyjścia towarów podlegających jednak cały czas procedurze składu celnego (np. pobranie próbek do zaprezentowania). Czasowe wyprowadzenie rezerwuje zadaną ilość towaru tak samo jak WZ , ale tworzy dokument RW. Powrót towaru odbywa się dokumentem PW, który zdejmuje rezerwacje. PW może zawierać pozycje z różnych RW, ilość powracająca danej pozycji RW może być mniejsza niż ilość czasowo wyprowadzona. W takim przypadku, przed kliknięciem przycisku Jedna pozycja RW, wpisuje się liczbę do pola "Ilość powracająca". Jeżeli wskazana pozycja już jest przypisana do PW (jest druga data), to przycisk Jedna pozycja RW umożliwia cofnięcie tego przypisania. Można jednym kliknięciem pobrać na RW wszystkie dostępne (nie zarezerwowane) pozycje składu (przycisk Wszystkie pozycje RW).
Okno Czasowe ruchy towarów zawiera dwie grupy przycisków : pierwsza grupa odpowiada rozchodowi, czyli dokumentowi RW, druga powrotowi towarów, czyli dokumentowi PW.

Pierwsza grupa : Druga grupa : Numer RW i PW jest pokazywany w formacie : RR NNNN, gdzie RR to dwucyfrowy rocznik a NNNN to numer dokumentu w danym roku. Na wydruku ten format zmienia się na : ...N/RR , np. 12/06 . Do każdej pozycji RW lub PW można przypisać komentarz, który pojawi się w kolumnie "Uwaga" i będzie widoczny na wydruku. Aby wpisać taki komentarz, należy wskazać odpowiednią pozycję w oknie, wpisać tekst do pola "Uwaga" i kliknąć przycisk "Zapis".

Wydruki

Można wydrukować Kwit wydania (odpowiednik WZ), zawieszki Towar po odprawie oraz Korekty wartości do WZ i Różnice kursowe do WZ . Zawieszka jest przeznaczona do oznakowania towaru odprawionego, który jest jeszcze na terenie składu. Przed wydrukiem należy wskazać zamknięty WZ.

Cofnięcie WZ

W wyniku operacji WZ powraca do stanu przygotowania, stany w składzie na odpowiednich pozycjach zostają powiększone, natomiast aktywne są rezerwacje na tych pozycjach.



Parametry

W przypadku walut, wprowadzony kurs jest traktowany jako bieżący kurs celny.
Baza firm to w przypadku składu publicznego lista klientów składu, w innych przypadkach to lista dostawców.



Specjalne

Indeksowanie plików to operacja , która odbudowuje konieczne do działania programu pomocnicze pliki bazy danych. Dodatkowo usuwane są ostatecznie wszytkie anulowane rekordy. Operacja jest uruchamiana automatycznie przy każdym pierwszym starcie programu w danym dniu.

W czasie zamykania programu przez osobę uprawnioną do wykonywania operacji specjalnych, program proponuje spakowanie bazy danych do jednego pliku, który następnie można zapisać w dowolnym miejscu sieci komputerowej. Jest to wygodny sposób wykonania kopii bezpieczeństwa danych. Nazwa pliku ma postać : SCRRMMDD , gdzie "SC" oznacza Skład Celny a "RRMMDD" to odpowiednio rok, miesiąc i dzień. Operacja Odzyskanie bazy ma działanie odwrotne i pozwala rozpakować wskazany plik reprezentujący stan bazy z określonej daty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonujemy tę operację, należy najpierw koniecznie zapisać bieżący stan bazy. Po odzyskaniu bazy niezbędne jest przeindeksowanie plików, o czym program informuje.

Podprogram Użytkownicy otwiera okno o nazwie Użytkownicy programu .

Zawiera ono narzędzia do wprowadzenia nazw użytkowników programu a następnie przypisania im haseł i uprawnień. Z tego względu dostęp do tego okna powinien mieć tylko administrator programu.
Aby dodać nowego użytkownika, wpisuje się jego nazwę do pola ponad guzikiem Nowa osoba . Nazwa może mieć do 10 dowolnych znaków, przy czym program zamienia małe litery na duże. Po wpisaniu nazwy klikamy guzik Nowa osoba i nazwa pojawia się w tabeli po lewej stronie. Od razu można przypisać nowemu użytkownikowi początkowe hasło wpisując je w pole Hasło na dole i klikając guzik Zapis hasła . W dowolnej chwili można zmienić zarówno nazwę jak i hasło użytkownika (gdy np. zostało zapomniane) . W tym celu najpierw trzeba wskazać w tabeli z lewej strony dotychczasową nazwę, następnie wpisać nową nazwę lub nowe hasło w odpowiednie pole i kliknąć guzik Zmiana nazwy lub Zapis hasła . Hasło musi zawierać od 5 do 10 znaków : liter i cyfr. Litery małe i duże są rozróżniane.
Guzik Uprawnienia wyświetla na żółtym ekranie z prawej strony listę operacji dostępnych dla użytkownika wskazanego w tabeli. Do listy można dodawać nowe pozycje z listy opcji lub anulować je. Służą do tego przyciski Dodaj opcję i Anuluj opcję . W każdym przypadku najpierw należy wybrać opcję z listy.

Zalogowani to lista nazw użytkowników poprzedzonych datą i godziną ostatniego zalogowania do programu.

Import danych służy do jednorazowego pobrania danych z bazy programu składu celnego w wersji DOS i ma zastosowanie tylko w przypadku konwersji z wersji DOS na WINDOWS.