Program Skład podatkowy

Strona główna producenta programu

Opis funkcjonalności programu
B.U.I. Jacek Bartys www.bartys.com

Wersja 2.2 Q

Program współpracuje z relacyjną bazą danych MS SQL lub Firebird. Komunikacja z bazą realizowana jest w standardzie ANSI SQL poprzez odpowiedni sterownik ODBC, który musi być dostępny na każdym stanowisku użytkującym ten program.Skład podatkowy - pozycje menu głównego programu :

 1. Operacje
 2. EMCS
 3. Analizy
 4. Banderole
 5. Podatek
 6. Parametry
 7. Specjalne
 8. Serwer
 9. O programie to informacje o wersji programu i jego autorze.
 10. Pomoc wywołuje na ekran tekst, który właśnie czytasz.
Uwaga : w celu łatwiejszego zrozumienia działania programu, zaleca się zapoznanie najpierw z pozycją Parametry
Typowe okno programu (takie jak : Operacje, EMCS, Kontrahenci, Produkty, Rodzaje operacji itp.) ma jednolity układ. W górnym rzędzie mamy pozycje menu, z których niektóre są rozwijalne. Większość pozycji menu (także te rozwijane) mają swoje odpowiedniki na pasku narzędzi w postaci przycisków z symbolami. Umieszczenie wskaźnika myszki na przycisku wywołuje na kilka sekund jego opis, np. symbol kosza na śmieci ma opis Anulowanie . Poza przyciskami na pasku narzędzi, mogą występować w obrębie okna inne, które zamiast symbolu zawierają wprost opis działania. Do wskazywania (podświetlania) wierszy służą na pasku narzędzi guziki pozycjonowania (strzałki) oraz klawisze : strzałki pionowe, PgUp, PgDown, Ctrl-Home, Ctrl-End. Bezpośrednio po wywołaniu, okno wyświetla dane w trybie tabelarycznym. Po kliknięciu guzika Przełącznik tabela/formularz widzimy w trybie formularza dane do wprowadzenia lub modyfikacji.


Okno Operacje

Jest to najważniejsze okno, ponieważ zawiera główną funkcjonalność programu. Ma układ typowy dla tego programu. W górnym rzędzie mamy pozycje menu, z których niektóre są rozwijalne. Większość pozycji menu ma swoje odpowiedniki na pasku narzędzi w postaci przycisków z symbolami. Umieszczenie wskaźnika myszki na przycisku wywołuje na kilka sekund jego opis. Poza przyciskami na pasku narzędzi, mogą występować w obrębie okna inne, które zamiast symbolu zawierają wprost opis działania, np. ZAPISZ .
Program ściśle kontroluje ilości towarów. Tylko w operacji wprowadzenia do składu można wpisać dowolną ilość, natomiast każda inna operacja (przesunięcie w obrębie składu lub wyprowadzenie) może się odbyć na ilości dostępnej w danej chwili, będącej skutkiem poprzednich operacji. Ilość dostępna jest reprezentowana przez wartość dodatnią w kolumnie Saldo. W operacjach pobrania (wyprowadzenia) program podpowiada maksymalną dostępną ilość wskazanego towaru. W oknie Operacje ten sam towar można widzieć w wielu wierszach, ponieważ każda partia wprowadzona do składu jest zapisana oddzielnie i ma swoją historię. Pobranie określonej ilości towaru może wiązać się z wygenerowaniem przez program wielu nowych rekordów (wierszy), ponieważ na zadaną ilość będą składać się pozycje z różnych dostaw.

ekran

W oknie Operacje wykonuje się następujące czynności. Na odpowiednich etapach rejestracji operacji, program nalicza podatek akcyzowy, przeliczając odpowiednio jednostki miary, zgodnie z parametrami zapisanymi w bazie Produkty.Okno Analizy

W tym oknie uruchamia się wszystkie wydruki dotyczące zadanego okresu, a więc w szczególności różnego typu ewidencje wymagane w składzie podatkowym.

ekranOkno Ewidencja banderol

W tym oknie można rejestrować kolejne operacje na banderolach, przeglądać je, poprawiać błędne zapisy oraz drukować odpowiednie ewidencje z zadanego okresu.Okno Podatek

To okno ma wygląd analogiczny jak okno Operacje ale zawiera inne menu, ponieważ jest przeznaczone wyłącznie dla osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku akcyzowego.Menu Parametry

Daje dostęp do danych konfiguracyjnych programu, takich jak baza kontrahentów, lista produktów i rodzaje operacji. W bazie kontrahentów muszą być zapisane dane podmiotów występujące na formularzach podatkowych : podatnika (rodzaj "P"), zarejestrowanego odbiorcy (rodzaj "H"), składu podatkowego (rodzaj "S") oraz osoby podpisanej pod dokumentami (rodzaj "O"). Rekordów danych dotyczących składu podatkowego może być wiele, ponieważ każdy z nich ma inny numer akcyzowy i może mieć inny adres.

Okno Produktów

ekran
umożliwia zdefiniowanie zarówno produktów powstających na poszczególnych etapach procesu przetwarzania w składzie jak i towarów będących przedmiotem działania zarejestrowanego odbiorcy.
Parametry charakteryzujące towar to :
kod CN
nazwa
jednostka miary zewnętrzna
np. Mg
jednostka miary wewnętrzna w składzie , np. m3
jednostka miary dla akcyzy np. 1000 kg
przelicznik pomiędzy obiema jednostkami miary (np. 0,89123)
akcyza jednostkowa
informacja o znakach akcyzy, znakowaniu lub barwieniu
cena jednostkowa
indeks towarowy do powiązania z bazą magazynu.


Okno Rodzaje operacji
służy do zdefiniowania wszystkich możliwych kierunków przesunięć towaru w obrębie składu podatkowego i magazynu zarejestrowanego odbiorcy, począwszy od wprowadzenia do składu a skończywszy na sprzedaży.
ekran
Dzięki temu nie jest możliwe przypadkowe zarejestrowanie operacji, która nie została przewidziana w konfiguracji składu. W przypadku zmiany organizacji procesu produkcji lub jej rozszerzenia (np. o nowe równoległe procesy), wystarczy odpowiednio zmodyfikować parametry, czyli Rodzaje operacji i/lub Produkty.
W składzie, w którym nie występuje przetwarzanie towarów, ilość rodzajów operacji będzie mała, ponieważ nie będą tam definiowane przesunięcia pomiędzy różnymi etapami produkcji.
Każdy rodzaj operacji jest określony przez :
nazwę poziomu początkowego i rodzaj produktu początkowego danej operacji
nazwę poziomu końcowego i rodzaj produktu końcowego danej operacji
maksymalną ilość przesuwaną w tej operacji (określoną np. pojemnością zbiornika, zero oznacza brak ograniczeń)
informację czy jest to operacja P=początkowa (wprowadzenie), pośrednia (etap produkcji) czy K=końcowa (sprzedaż).


Uwaga : w oknie Rodzaj operacji, w trybie edycji jest widoczny przycisk INSTRUKCJA, który wywołuje szczegółowy opis sposobu wypełniania poszczególnych pól danych dla różnych grup operacji :
1. produkcji w składzie podatkowym,
2. składowania wyrobów gotowych,
3. operacji zarejestrowanego odbiorcy.

Okno Kontrahenci jest dostępne także w każdej sytuacji gdy trzeba wybrać dostawcę lub nabywcę towaru. Umożliwia zdefiniowanie nowego kontrahenta, poprawianie jego danych oraz ewentualnie wybór do następnej operacji. Baza kontrahentów obejmuje także dane podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca oraz osoby wypełniającej dokumenty podatkowe.Przykład zapisania cyklu produkcyjnego

 1. W bazie produktów definiujemy umowne składniki, np. S1, S2 ... S5
  Uwaga : przed wykonaniem następnych kroków należy składniki do produkcji wprowadzić na stan składu przez Operacje / Wprowadzenie
 2. Do bazy rodzajów operacji wprowadzamy pozycję o parametrach np. :
  z procesu : SP (skrót od Skład Podatkowy)
  na proces : PRODUKCJA
  etap : proces wewnętrzny (wybór z listy)
 3. Wywołujemy : Operacje / Przesunięcia / Produkcja i wybieramy z bazy produktów pierwszy składnik
 4. W oknie Rodzaje operacji wybieramy operację o nazwie PRODUKCJA
 5. W oknie Operacja w składzie wprowadzamy odpowiednie dane i zapisujemy
 6. W oknie Operacje w przygotowaniu pojawia się wiersz z odpowiednim numerem RW (rozchodu wewnętrznego) np. RW00001 w kolumnie Dok.wew.
 7. Wskazujemy którykolwiek wiersz tego RW i wybieramy z menu Kontynuacja wprowadzania danych
 8. Powtarzamy cykl od punktu 5. dla pozostałych składników (np. S2 ... S5; kolejność jest dowolna)
 9. Okno Operacje w przygotowaniu można zamknąć w dowolnym momencie i potem powrócić do niego wywołując Operacje / Dodatkowe / Operacje przygotowane .
  Dopóki cykl produkcyjny nie został zakończony, można w tym oknie poprawiać ilości przygotowane do pobrania (zarezerwowane) wywołując z menu pozycję Korekta danych dla uprzednio wskazanej pozycji RW.
 10. Zakończenie cyklu produkcyjnego polega na wskazaniu którejkolwiek pozycji odpowiedniego RW i wybraniu z menu opcji Dokument gotowy - zakończenie .
  Po sprawdzeniu spójności danych program przesunie cały dokument RW do operacji ostatecznie zarejestrowanych, czyli do okna Operacje .
 11. Następny etap polega na wskazaniu towarów wyprodukowanych ze składników pobranych tym dokumentem RW.
  W tym celu należy wskazać którąkolwiek pozycję tego RW i wybrać z menu opcję Przesunięcia / Produkt gotowy a następnie wybrać z bazy odpowiedni produkt i wprowadzić poprawne dane w oknie Operacja w składzie .
  Po zamknięciu okna z zapisem, pojawi się nowy dokument PW (przychód wewnętrzny).
 12. Jeżeli został wyprodukowany więcej niż jeden rodzaj produktu, należy powtórzyć operacje od punktu 11.
  Produkty pochodzące z tego samego cyklu (RW) będą kolejnymi pozycjami jednego dokumentu PW.


Menu Specjalne

Okno Użytkownicy programu zawiera narzędzia do wprowadzenia umownych nazw użytkowników programu a następnie przypisania im haseł i uprawnień. Z tego względu dostęp do tego okna powinien mieć tylko administrator programu.


Aby dodać nowego użytkownika, wpisuje się jego nazwę do pola nad guzikiem Nowa osoba . Nazwa może mieć do 10 dowolnych znaków, przy czym program zamienia małe litery na duże. Po wpisaniu nazwy klikamy guzik Nowa osoba i nazwa pojawia się w tabeli po lewej stronie. Należy koniecznie przypisać nowemu użytkownikowi początkowe hasło wpisując je w pole Hasło na dole i klikając guzik Zapis hasła . W dowolnej chwili można zmienić zarówno nazwę jak i hasło użytkownika (gdy np. zostało zapomniane) . W tym celu najpierw trzeba wskazać w tabeli z lewej strony dotychczasową nazwę, następnie wpisać nową nazwę lub nowe hasło w odpowiednie pole i kliknąć guzik Zmiana nazwy lub Zapis hasła . Hasło musi zawierać od 5 do 10 znaków : liter i cyfr. Litery małe i duże są rozróżniane.
Guzik Uprawnienia wyświetla na żółtym ekranie z prawej strony listę operacji dostępnych dla użytkownika wskazanego w tabeli. Do listy można dodawać nowe pozycje z listy opcji lub anulować je. Służą do tego przyciski Dodaj opcję i Anuluj opcję . W każdym przypadku najpierw należy wybrać opcję z listy.

Zalogowani to lista nazw użytkowników poprzedzonych datą i godziną ostatniego zalogowania do programu.SerwerOkno EMCS / Projekty e-AD

ekran

EMCS to skrót od Excise Movement and Control System, co oznacza System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych. W celu umożliwienia podmiotom komunikacji z systemem, Ministerstwo Finansów udostępnia aplikację o nazwie Generator EMCS PL. Jest ona dostępna w dwóch wersjach (online i offline) na stronie : Ministerstwa Finansów
Współpraca niniejszego programu obsługi składu akcyzowego z systemem EMCS polega na tym, że komunikat może być utworzony w programie, co jest znacznie ułatwione, ponieważ dane do komunikatu są pobierane z bazy programu i dane raz wprowadzone do programu mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Komunikat wygenerowany w programie może być odczytany w Generatorze EMCS dla dokładniejszego sprawdzenia jego poprawności lub uzupełnienia danych. Komunikaty rzadko stosowane, których nie obsługuje program składu, mogą być tworzone bezpośrednio w generatorze.
Bazą dla każdego komunikatu jest projekt e-AD, ponieważ pozostałe komunikaty są jego pochodną. Z tego względu, okno EMCS / Projekty e-AD , pokazuje nagłówki projektów e-AD. Program umożliwia wygenerowanie następujących, podstawowych komunikatów XML wysyłanych do systemu : Do wprowadzania powyższych informacji służą odpowiednie pozycje menu omawianego okna. Pozycje : Korekta danych, Dodatkowe informacje, Anulowanie i Komunikaty XML, dotyczą wskazanego (podświetlonego) projektu e-AD, a więc przed wybraniem operacji należy wskazać odpowiedni wiersz. W trakcie generowania wybranego komunikatu XML, program sprawdza podstawową poprawność formalną danych i informuje o ewentualnych problemach, jednak ich wystąpienie nie uniemożliwia utworzenia komunikatu. Ostateczną walidację komunikatu wykonuje system EMCS.