Program Procedury Uproszczone (PU)

Strona główna producenta programu

Jak posługiwać się tym opisem ?
Można czytać tekst w naturalnej kolejności albo klikać tematy podkreślone i po zapoznaniu się z nimi powracać do miejsca wywołania przez kliknięcie guzika Wstecz przeglądarki.

Logowanie do programu polega na wpisaniu nazwy użytkownika i odpowiadającego mu hasła. Jeżeli zaznaczymy opcję zmiana hasła , to po naciśnięciu przycisku START , wyświetli się dodatkowe okno do wpisania nowego hasła. Dla pewności, musi być ono wpisane dwukrotnie. Zarówno nazwa użytkownika jak i hasło mogą zawierać maksymalnie 10 znaków. Każdy użytkownik programu może mieć przypisane inne kombinacje uprawnień do poszczególnych operacji.

Procedury uproszczone - pozycje menu głównego programu :

  1. Rejestr
  2. Baza adresowa
  3. Definicje towarów
  4. Pozycje taryfowe
  5. Parametry
  6. Specjalne


Okno Rejestr powiadomień

To okno ma typowy dla programu układ. W górnej części występuje menu, którego pewne pozycje mogą być rozwijalne. Większość pozycji menu ma swoje odpowiedniki w ikonach na pasku narzędzi. Opis funkcji narzędzia ukazuje się na kilka sekund, gdy wskaźnik zostanie ustawiony na nim.
Poniżej menu są widoczne dwie tabele. W górnej pojawiają się nagłówki powiadomień a w dolnej - pozycje towarowe wskazanego powiadomienia. Ponad tabelami są ulokowane duże przyciski do wywoływania dodatkowych funkcji dotyczących odpowiednio nagłówka albo pozycji towarowych.


Edycja

Menu składa się z pozycji : Po skopiowaniu powiadomienia lub dodaniu nowego, należy uzupełnić lub skorygować dane nagłówka, aktywując przycisk Korekta danych powiadomienia .

Pozycje towarowe

Menu obejmuje : Po dodaniu pozycji towarowej, należy uzupełnić lub skorygować jej dane, aktywując przycisk Korekta pozycji towarowej .

Wydruki

Powiadomienie XML

Program generuje plik powiadomienia w wersji elektronicznej i równocześnie sprawdza poprawność danych. Plik XML jest prezentowany w przeglądarce a następnie można go zapisać w dowolnym miejscu. Zaleca się utworzyć specjalny katalog do tego celu.

Kursy walut

Zostaje wywołane okno Kursy walut , prezentujące wszystkie kursy zapisane na potrzeby rejestru. Wskaźnik jest ustawiony w wierszu, który odpowiada kursowi wskazanego powiadomienia. Aby zmienić kurs w powiadomieniu, należy wybrać odpowiedni wiersz i kliknąć ikonę Wybór . Jeżeli nie występuje jeszcze odpowiedni kurs, trzeba go dodać przy pomocy ikony Nowy rekord . Do korygowania danych służy ikona Przełącznik tabela / formularz . Przycisk Tabela NBP wywołuje stronę internetową NBP z kursami walut.

Obliczenia

Program wylicza wszystkie potrzebne wartości w pozycjach towarowych i zapisuje je a następnie wyświetla sumy odpowiednich wartości.

Wpłata

Ta opcja umożliwia zapisanie kwoty i daty wpłaty należności celno-podatkowych związanych ze wskazanym powiadomieniem i jest potrzebna do saldowania zabezpieczenia.

Wycofanie SAD

Dane z rejestru mogą być pobierane do zgłoszenia uzupełniającego SAD (w programie Okno na SAD ) i wówczas w rejestrze jest zapisywany odsyłacz do odpowiedniego dokumentu SAD. Jest on widoczny w postaci liczby w kolumnie "SAD" górnej tabeli. Obecność odsyłacza uniemożliwia wykonywanie korekt w danych powiadomienia. Jednakże w szczególnych sytuacjach można skorzystać z omawianej funkcji Wycofanie SAD, która kasuje odsyłacz i tym samym odblokowuje korekty. Zostaną one zapisane w rejestrze korekt. Na podstawie poprawionych danych powinien być wygenerowany nowy SAD.

Korekta danych powiadomienia

Pojawia się okno Powiadomienie - dane podstawowe . Przy wielu polach występują przyciski ze znakiem zapytania. W zależności od rodzaju danych, kliknięcie takiego przycisku powoduje wyświetlenie objaśnienia (np. definicji numeru własnego powiadomienia), wywołanie słownika z odpowiednimi kodami (np. z kodami procedur) albo bazą adresową zawierającą dane firm lub osób odpowiedzialnych (np. do wyboru podmiotu upoważnionego, posiadającego pozwolenie na procedurę uproszczoną).

Potwierdzenie

W oknie Potwierdzenie powiadomienia wprowadza się numer i datę potwierdzenia.
Uwaga : po tej operacji program zapamiętuje korekty danych, które następnie będą widoczne na wydruku Listy zarejestrowanych korekt . Próba zmiany danych nagłówka lub pozycji towarowych będzie poprzedzona odpowiednim komunikatem.

Korekta pozycji towarowej

Pojawia się okno Pozycja towarowa . Przycisk Zmiana towaru wywołuje okno Definicje towarów , w którym można wybrać odpowiednią definicję a w razie potrzeby utworzyć nową. Przycisk Wylicz masy uruchamia procedurę wyliczania mas netto i brutto na podstawie ilości towaru i odpowiednich mas jednostkowych zawartych w definicji towaru.

Elementy powielarne

Okno Elementy powielarne prezentuje dodatkowe informacje, których określenie "powielarne" pochodzi stąd, że w jednym powiadomieniu może występować wiele elementów tego samego rodzaju, np. wiele dokumentów wymaganych, korekt wartości itp. Niektóre z nich są przypisane do poszczególnych pozycji towarowych (np. faktury, kontenery), inne nie (np. środki transportu, zamknięcia celne). Okno pokazuje wszystkie elementy przypisane do danego powiadomienia. W pierwszej kolumnie tabeli jest widoczny numer pozycji towarowej. Brak numeru charakteryzuje elementy nie związane z pozycją towarową. Aby dodać element powielarny należy wybrać jego rodzaj z listy, ustawić numer pozycji w polu Pozycja (jeżeli element dotyczy pozycji towarowej) i kliknąć przycisk Dodaj . Pole numeru pozycji ma wbudowane guziki (+,-) do zwiększania i zmniejszania numeru pozycji. Każdy wskazany w tabeli element powielarny można skorygować lub anulować (przyciski Popraw i Anuluj ). W przypadku dodawania lub poprawiania, otwiera się odpowiednie okno zawierające tylko dane dotyczące elementu powielarnego określonego rodzaju. Pola kodowane mają podpowiedzi. Przycisk Powiel na pozostałe pozycje umożliwia "rozmnożenie" wskazanego elementu na wszystkie pozostałe pozycje towarowe.
Pewne zapisy mogą być często wykorzystywane i w tym celu można je zapisać w podręcznej bazie elementów powielarnych a następnie wielokrotnie z niej pobierać. Służą do tego odpowiednio przyciski Do wzorca i Z wzorca . Przy pobieraniu z wzorca udostępniane są elementy odpowiadające rodzajowi wybranemu z listy o nazwie Rodzaj informacji . Przycisk Objaśnienia ponad polem wyboru rodzaju, wyświetla krótką informację o wybranym rodzaju elementu powielarnego. Jeżeli żaden rodzaj nie jest wybrany to objaśnienia dotyczą wszystkich rodzajów elementów powielarnych.
Po zamknięciu okna Elementy powielarne program wykonuje obliczenia, ponieważ ewentualna zmiana w korektach wartości może mieć wpływ na inne liczby.
Okno Baza adresowa

Pola nagłówka powiadomienia, zawierające dane typu adresowego, takie jak podmiot upoważniony, podmiot reprezentowany, osoba sporządzająca powiadomienie lub upoważniona do zdejmowania zamknięć celnych, odwołują się do jednej wspólnej bazy adresowej programu gromadzącej dane mogące być wykorzystane w wielu powiadomieniach. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, m.in. znaczne zmniejszenie rozmiaru bazy i przyspieszenie pracy z programem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zmiana danych w rekordzie tej bazy oddziałuje na wszystkie powiadomienia, które odwołują się do tego rekordu. Na przykład jeżeli Firma X z pola 2 (nadawca) zmieniła adres, to jeżeli nie chcemy aby w starych powiadomieniach ten adres uległ zmianie, to po prostu do bazy adresowej wprowadzamy nowy wpis dla Firmy X z nowym adresem i w nowych powiadomieniach odwołujemy się do nowego wpisu. Okno dające dostęp do bazy adresowej ma własne menu z paskiem narzędziowym i umożliwia : dodawanie rekordów, anulowanie, edycję i wybór. Aby edytować dane już istniejące, należy kliknąć ikonę z opisem Przełącznik tabela / formularz , ponieważ tylko w układzie formularza możliwa jest edycja pól. Kliknięcie guzika Wybór przydziela dany rekord bazy do odpowiedniego powiadomienia i zamyka okno adresowe. Jest jeszcze specjalny przycisk ODŁACZ poza paskiem narzędzi, który działa odwrotnie do guzika wyboru, tzn. powoduje, że żaden rekord bazy adresowej nie jest przypisany do tego powiadomienia, z którego nastąpiło otwarcie okna adresów.
Okno Definicje towarówPonieważ lista definicji może być bardzo długa, dostępna jest opcja szukania. Wystarczy wpisywać początek nazwy w pole szukania, aby wskaźnik ustawił się na odpowiednim rekordzie. Można zmienić kryterium szukania zaznaczając opcję "kodu CN" i wpisując w pole szukania kolejne znaki kodu. Definicje można dodawać i korygować. Aby zmienić dane we wskazanej pozycji, przełączamy tryb wyświetlania na formularz i mamy dostęp do wszystkich pól definicji towaru. Guzik ze znakiem zapytania przy kodzie CN otwiera nowe okno
Pozycje taryfowe . Ma ono funkcjonalność analogiczną do okna pozycji towarowych. Ikona Wybór służy do zamknięcia okna i przypisania wybranego kodu CN do pozycji towarowej, z której nastąpiło wejście do okna pozycji taryfy.
Podanie mas jednostkowych w definicji towaru nie jest konieczne ale umożliwia automatyczne wyliczenie mas w pozycjach towarowych powiadomienia. Kraj pochodzenia towaru jest integralną częścią definicji, więc w przypadku istnienia takiego samego towaru ale z innym krajem pochodzenia, należy utworzyć nową definicję.
Okno Pozycje taryfowe

Menu tego okna zawiera pozycje analogiczne jak w oknie definicji towarów.
Uwaga : w polu kodu CN można do standardowego 8-znakowego kodu dodać dwa dodatkowe znaki w celu rozróżnienia pewnych pozycji o takim samym kodzie CN ale różnych stawkach, np. na mocy innych preferencji. Do definicji towaru jest przenoszony pełny 10-znakowy kod w celu powiązania z odpowiednimi stawkami, jednak na wydrukach program pokazuje jedynie 8-znakowy kod CN. Dodatkowe dwa końcowe znaki mogą być literami i dla zwiększenia czytelności zaleca się aby były to małe litery.
Guzik TARIC on-line uruchamia połączenie internetowe z informacją taryfową ISZTAR, czyli polskim odpowiednikiem unijnej bazy TARIC, gdzie mamy dostęp do wszystkich informacji taryfowych, nie tylko bieżących ale także archiwalnych.
Parametry

W oknie Parametry zapisuje się następujące informacje :


Specjalne

Indeksowanie plików to operacja , która odbudowuje konieczne do działania programu pomocnicze pliki bazy danych. Dodatkowo usuwane są ostatecznie wszytkie anulowane rekordy. Operacja jest uruchamiana automatycznie przy każdym pierwszym starcie programu w danym dniu.

W czasie zamykania programu przez osobę uprawnioną do wykonywania operacji specjalnych, program proponuje spakowanie bazy danych do jednego pliku, który następnie można zapisać w dowolnym miejscu sieci komputerowej. Jest to wygodny sposób wykonania kopii bezpieczeństwa danych. Nazwa pliku ma postać : PURRMMDD , gdzie "PU" oznacza Procedury uproszczone a "RRMMDD" to odpowiednio rok, miesiąc i dzień.
Operacja Odzyskanie bazy ma działanie odwrotne i pozwala rozpakować wskazany plik reprezentujący stan bazy z określonej daty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonujemy tę operację, należy najpierw koniecznie zapisać bieżący stan bazy. Po odzyskaniu bazy niezbędne jest przeindeksowanie plików, o czym program informuje.

Podprogram Użytkownicy otwiera okno o nazwie Użytkownicy programu .

Zawiera ono narzędzia do wprowadzenia nazw użytkowników programu a następnie przypisania im haseł i uprawnień. Z tego względu dostęp do tego okna powinien mieć tylko administrator programu.
Aby dodać nowego użytkownika, wpisuje się jego nazwę do pola ponad guzikiem Nowa osoba . Nazwa może mieć do 10 dowolnych znaków, przy czym program zamienia małe litery na duże. Po wpisaniu nazwy klikamy guzik Nowa osoba i nazwa pojawia się w tabeli po lewej stronie. Od razu można przypisać nowemu użytkownikowi początkowe hasło wpisując je w pole Hasło na dole i klikając guzik Zapis hasła . W dowolnej chwili można zmienić zarówno nazwę jak i hasło użytkownika (gdy np. zostało zapomniane) . W tym celu najpierw trzeba wskazać w tabeli z lewej strony dotychczasową nazwę, następnie wpisać nową nazwę lub nowe hasło w odpowiednie pole i kliknąć guzik Zmiana nazwy lub Zapis hasła . Hasło musi zawierać od 5 do 10 znaków : liter i cyfr. Litery małe i duże są rozróżniane.
Guzik Uprawnienia wyświetla na żółtym ekranie z prawej strony listę operacji dostępnych dla użytkownika wskazanego w tabeli. Do listy można dodawać nowe pozycje z listy opcji lub anulować je. Służą do tego przyciski Dodaj opcję i Anuluj opcję . W każdym przypadku najpierw należy wybrać opcję z listy.

Zalogowani to lista nazw użytkowników poprzedzonych datą i godziną ostatniego zalogowania do programu.

Import danych służy do jednorazowego pobrania danych z bazy rejestru powiadomień w wersji DOS i ma zastosowanie tylko w przypadku konwersji z wersji DOS na WINDOWS. Każdy kolejny import nie dodaje ale nadpisuje dane na dotychczasową bazę.