Opis programu Okno na PARKING

Strona główna producenta programuJak posługiwać się tym opisem ?
Można czytać tekst w naturalnej kolejności albo klikać tematy podkreślone i po zapoznaniu się z nimi powracać do miejsca wywołania przez kliknięcie guzika Wstecz przeglądarki.

Logowanie do programu polega na wpisaniu nazwy użytkownika i odpowiadającego mu hasła. Jeżeli zaznaczymy opcję zmiana hasła , to po naciśnięciu przycisku START , wyświetli się dodatkowe okno do wpisania nowego hasła. Dla pewności, musi być ono wpisane dwukrotnie. Zarówno nazwa użytkownika jak i hasło mogą zawierać maksymalnie 10 znaków. Każdy użytkownik programu może mieć przypisane inne kombinacje uprawnień do poszczególnych operacji.Okno na PARKING - pozycje menu głównego programu :

  1. PARKING
  2. Analizy
  3. Parametry
  4. Specjalne
  5. O programie
  6. Pomoc
O programie to informacje o wersji programu i jego autorze.
Pomoc to tekst, który właśnie czytasz.


Okno PARKING

Jest to najważniejsze okno programu, gdyż w nim rejestrowane są wszystkie zdarzenia zachodzące na parkingu.

ekran

WJAZD

Należy wpisać numer rejestracyjny do pola z lewej strony okna i kliknąć przycisk WJAZD ulokowany z prawej strony tego pola. Menu rozwijalne poniżej powinno wskazywać odpowiedni rodzaj pojazdu. Zmiana tego ustawienia jest potrzebna tylko wówczas, gdy wjeżdża pojazd innego rodzaju niż poprzednio. W przypadku wjazdu na abonament, ustawienie to nie ma znaczenia, ponieważ rodzaj pojazdu jest zapisany w parametrach abonamentu.
Wjazd jest niemożliwy gdy : Jeżeli nie zachodzą powyższe przypadki, pojazd pojawi się w ewidencji parkingu. W pierwszej kolumnie widać numer wjazdu przydzielony przez program. Jest to najmniejsza wolna liczba dodatnia nie zajęta w chwili wjazdu przez pojazdy parkujące. Z tego wynika, że największy numer wjazdu nie przekracza pojemności parkingu. Numer wjazdu pojazdu wyjeżdżającego zostaje zwolniony do wykorzystania.

Uwaga : można zamówić program w wersji, która nie wymaga wpisywania numeru rejestracyjnego, podobnie jak na parkingach automatycznych. Wówczas pojazd jest identyfikowany jedynie przez numer wjazdu wygenerowany przez program. Ten numer będzie zapisany w polu numeru rejestracyjnego i wydrukowany na kwicie wjazdowym. Takie rozwiązanie upraszcza i przyspiesza obsługę parkingu ale ma swoje konsekwencje. W operacji wyjazdu kierowca musi okazać kwit, w przeciwnym razie nie będzie możliwe zidentyfikowanie pojazdu w bazie programu, a co za tym idzie, niemożliwe będzie poprawne naliczenie opłaty.

Jeżeli w lewym dolnym rogu okna jest zaznaczona opcja drukuj kwity wjazdowe , to wydruk nastąpi równocześnie z operacją wjazdu. Klikanie w znacznik powoduje naprzemienne włączanie i wyłączanie opcji wydruku kwitów. Przycisk Kwit wjazdowy uruchamia wydruk bez względu na ustawienie znacznika, przy czym wydruk będzie dotyczył dowolnego pojazdu wskazanego (podświetlonego) w ewidencji a nie tylko tego, który wjechał ostatnio. Jeżeli drukarka ma taką możliwość (np. drukarka paragonowa CT-S300), to na kwicie zostanie wydrukowany kod kreskowy numeru rejestracyjnego, dzięki czemu operacja wyjazdu może być uproszczona z punktu widzenia obsługi programu.
W przypadku pojazdu objętego abonamentem wyświetla się odpowiedni komunikat, który dodatkowo może zawierać informację o naruszeniu umowy abonamentowej (np. wjazd ma miejsce poza godzinami objętymi abonamentem).
Może się zdarzyć, że posiadacz abonamentu korzysta chwilowo z innego pojazdu albo np. przerejestrował auto. W takiej sytuacji numer rejestracyjny w operacji wjazdu powinien być wpisany następująco : NOWY_NUMER=STARY_NUMER , na przykład KR1264M=SK47645. Wówczas program wie, że na abonament przypisany do numeru SK47645 wjeżdża pojazd o numerze KR1264M. Ten numer pojawi się w ewidencji parkingu w kolumnie Zastępczy .

WYJAZD

Przed kliknięciem przycisku WYJAZD musi być wskazany w ewidencji pojazd wyjeżdżający. Jest kilka sposobów szybkiego odszukania go. Uwaga : w czasie szukania pojazdu (dwie pierwsze metody) w żółtym polu wyświetla się dużymi znakami numer rejestracyjny. Celem tego jest zwiększenie czytelności numeru, który w ewidencji nie dla każdego użytkownika programu jest dostatecznie widoczny.

Po kliknięciu guzika WYJAZD , działanie programu jest zależne od sytuacji. Są możliwe następujące przypadki : ekran
Okno WYJAZD wyświetla w żółtym polu numer rejestracyjny pojazdu, daty i godziny wjazdu i wyjazdu oraz kwotę do zapłaty. W typowym przypadku wystarczy kliknąć przycisk WYJAZD (jest to inny przycisk niż w oknie PARKING). Oczywiście ta czynność powinna być poprzedzona pobraniem gotówki. Pojazd zostaje usunięty z ewidencji parkingu i przeniesiony do rejestru wyjazdów. Na drukarce fiskalnej (opcjonalnie) pojawia się paragon. Na tym kończy się operacja wyjazdu. Następuje powrót do okna PARKING i w zielonym polu w prawym górnym rogu pojawia się np. 10,50 / 1077,20 co oznacza, że wpływ gotówki z ostatniego wyjazdu wynosił 10,50 a razem w kasie powinno być 1077,20 PLN (jest to suma gotówki od ostatniego remanentu).
Jeżeli płatność nie była realizowana gotówką, to przed kliknięciem WYJAZD należy wybrać inną formę płatności.
Przycisk Rezygnacja służy do wycofania się z operacji wyjazdu, gdy np. chcemy tylko podejrzeć kwotę do zapłaty na tę chwilę albo omyłkowo wybrany został niewłaściwy pojazd. Do tego celu można również użyć guzika zamykającego okno.
Anulowanie stosuje się w przypadku odmowy zapłaty lub innego przypadku wyjazdu bez zapłaty (tzw. "ucieczka"). W takim przypadku przed kliknięciem przycisku Anulowanie musi być wpisany odpowiedni komentarz do pola tekstowego.
Opcja Wyjazd na konto pozwala przerzucić płatność na stałego klienta, który jest rozliczany okresowo. Program wyświetla kolejne okno z listą klientów stałych. Należy wskazać klienta i kliknąć guzik Wybór . Do odszukania klienta służy pole tekstowe, do którego wpisuje się nazwę klienta albo numer NIP. Jeżeli pierwszym znakiem jest cyfra, program szuka według numeru NIP. Osoba obsługująca program powinna się upewnić, czy ma podstawy do wybrania opcji Wyjazd na konto .
Abonament zbiorowy to przypadek, gdy na jeden abonament może parkować wiele pojazdów ale nie równocześnie. Taki abonament nie jest przypisany do jednego numeru rejestracyjnego i jest identyfikowany przez nazwę, np. nazwę firmy. Przed kliknięciem przycisku Abonament zbiorowy należy wpisać nazwę abonamentu do pola tekstowego. Program nalicza opłatę za czas, w którym na ten abonament parkowało więcej pojazdów niż określa Maksymalna liczba pojazdów parkujących równocześnie .

FAKTURA

Ta opcja służy do wystawienia nowej faktury, do wydrukowania faktury wystawionej wcześniej lub do wydrukowania paragonu fiskalnego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie został wydrukowany od razu w czasie wyjazdu (np. z powodu awarii drukarki, braku papieru itp.). Przycisk FAKTURA otwiera nowe okno Rejestr wyjazdów ustawiając wskaźnik na ostatniej pozycji. Wskaźnik można przesunąć na dowolny wyjazd i kliknąć odpowiedni przycisk.

ekran
Przycisk FISKALIZACJA kieruje odpowiednie dane na drukarkę fiskalną.
Działanie guzika Drukuj fakturę jest zależne od tego czy faktura była już wystawiona. W każdym przypadku najpierw pojawia się nowe okno Dane do faktury zawierające dane klienta. Jeżeli faktura jest dopiero wystawiana, to program może nie znać tych danych i wówczas należy je wprowadzić i kliknąć przycisk OK . Pierwszym polem do wypełnienia jest NIP, ponieważ po jego wpisaniu można kliknąć Szukaj NIP aby program sprawdził czy takie dane są już w bazie i jeżeli tak, to je skopiował. Gdy dane są kompletne, faktura jest drukowana. Przed wydrukiem można wybrać jeden z trzech wariantów : oryginał i kopa / tylko oryginał / tylko kopia . Pierwszy wariant jest domyślny.

Remanent

Pojawia się okno Remanent a w nim kwota gotówki naliczona od ostatniego zapisanego remanentu. W drugim polu należy wpisać kwotę gotówki, jaka będzie pozostawiona w kasie. Po zamknięciu okna przyciskiem ZAPISZ , nowa kwota jest stanem kasy po remanencie.

Wydruk pojazdów

Drukowana jest lista parkujących pojazdów zawierająca : liczbę porządkową, numer rejestracyjny, datę i godzinę wjazdu oraz rodzaj pojazdu. Kolejność jest alfabetyczna. Ten wydruk służy przede wszystkim do sprawdzenia, czy w ewidencji programu są wszystkie pojazdy faktycznie parkujące i na odwrót - czy wszystkie wydrukowane pojazdy są na parkingu.

Kwit wjazdowy

Ten przycisk uruchamia wydruk kwitu wjazdowego dla pojazdu wskazanego w ewidencji.

Zmiana pracownika

Przycisk z powyższym opisem (w prawym dolnym rogu okna PARKING) wywołuje okno logowania i w ten sposób umożliwia zmianę użytkownika bez zamykania i powtórnego uruchamiania programu. W czasie logowania można zmienić hasło. Numer bieżącego użytkownika jest przypisany do każdej operacji wykonywanej w oknie PARKING .
Uwaga : po zalogowaniu nowego uzytkownika, okno PARKING zostanie automatycznie zamknięte, jeżeli nie ma on uprawnień do pracy w tym oknie.
Analizy

Zestawienie Analizy pozwala uzyskać różnego typu informacje na podstawie rejestru wyjazdów, na przykład :


Parametry


Abonamenty

Abonament można wykupić na dowolny okres. Jest on przypisany do klienta (osoby lub firmy). Dane klienta zawierają wszystkie informacje potrzebne do wystawienia faktury. Poza tym abonament musi mieć minimum : okres ważności (od dnia do dnia), listę numerów rejestracyjnych i cenę. Może obejmować jeden lub więcej pojazdów (numerów rejestracyjnych). W każdej chwili może być przedłużony na dowolny okres. W czasie wjazdu auto jest rozpoznawane wyłącznie po numerze i jeżeli ma abonament, program informuje o tym. Nie jest możliwe darmowe parkowanie jeżeli np. abonament już (albo jeszcze) nie jest ważny. Wszelkie naruszenia warunków abonamentu są sygnalizowane. System abonamentów jest bardzo elastyczny. Na przykład istnieje rodzaj, który pozwala parkować równocześnie wiele pojazdów o nieokreślonych numerach i wówczas postój kolejnego ponad tę liczbę jest już płatny. Jest to tzw. "parkowanie na konto". Generalnie auto jest zawsze identyfikowane przez numer rejestracyjny. Poza tym istnieje tzw. numer zastępczy - jeżeli np. właściciel abonamentu ma auto w naprawie i tymczasowo korzysta z innego, to można w operacji wjazdu wpisać numer zastępczy, który będzie wpuszczany na ten abonament. Oczywiście w tym samym czasie nie może parkować numer główny, jeżeli parkuje numer zastępczy, i na odwrót. Wszystko to kontroluje program.
Przed zdefiniowaniem nowego abonamentu, jego nabywca musi być zdefiniowany w oknie Klienci (patrz przycisk Baza klientów ).
Okno Abonamenty zawiera dwie tabele.
ekran
Górna wyświetla bazę klientów stałych a dolna listę abonamentów przypisanych do wskazanego klienta. Pole wyszukiwania działa tak samo jak w oknie Klienci , tzn. pozwala odszukać klienta zarówno po skrócie nazwy jak i po numerze NIP. Przyciski ulokowane pomiędzy tabelami pozwalają dla wskazanego klienta definiować nowe abonamenty, poprawiać parametry abonamentów już zapisanych (np. aktualizować okres obowiązywania) i anulować niepotrzebne abonamenty. Przycisk WSZYSTKIE zmienia sposób powiązania tabel. Dolna tabela wyświetla wówczas wszystkie abonamenty a górna wskazuje posiadacza abonamentu podświetlonego. W tym trybie pracy pole przeszukiwania bazy klientów jest niedostępne. Aby powrócić do poprzedniego trybu, trzeba zamknąć okno i ponownie je otworzyć.
Przycisk Korekta / Przegląd przełącza dolne okno na format formularza i udostępnia wszystkie pola danych.
ekran
Trzy ostatnie parametry abonamentu mają szczególne znaczenie. Jeżeli do pola Maksymalna liczba pojazdów parkujących równocześnie wpiszemy liczbę większą od zera, to utworzymy abonament zbiorowy . Nie jest on przypisany do jednego numeru rejestracyjnego i jest identyfikowany przez nazwę, np. nazwę firmy, która ma być wpisana zamiast numeru rejestracyjnego. W operacji wyjazdu, w oknie WYJAZD należy wybrać opcję Abonament zbiorowy . Program nalicza opłatę za czas, w którym na ten abonament parkowało więcej pojazdów niż określa Maksymalna liczba pojazdów parkujących równocześnie . Ten parametr można wykorzystać także w Abonamencie grupowym, który charakteryzuje się tym, że wszystkie pojazdy jednego klienta mają przypisany ten sam numer abonamentu.

Pole Dzielnik godziny określa jaka część godziny jest jednostką naliczania opłaty. Na przykład 4 oznacza, że klient płaci za każdy rozpoczęty kwadrans parkowania. Ten parametr jest niezależny od analogicznego parametru dostępnego w oknie Dane podstawowe , który dotyczy parkowania bez abonamentu.
Pole Ilość minut, gdy abonament minutowy zawiera liczbę minut parkowania, jaką wykupuje klient. Wpisanie liczby dodatniej jest równoznaczne ze zdefiniowaniem abonamentu minutowego . Na przykład gdy klient kupuje 100 godzin parkowania, wpisuje się liczbę 6000. Te minuty mogą być wykorzystane tylko w okresie ważności abonamentu, określonym dwiema datami.
W chwili wjazdu program informuje ile minut jest do wykorzystania, natomiast podczas wyjazdu odlicza wykorzystaną liczbę minut i informuje ile jeszcze pozostało. Jeżeli parkowanie trwało dłużej niż będąca do dyspozycji liczba minut, to w parametrach abonamentu pozostanie liczba ujemna i program wyliczy opłatę za przekroczony czas.
Przycisk Wybór umowy otwiera okno Umowy , w którym w tym przypadku występuje dodatkowy przycisk WYBÓR UMOWY , umożliwiający przypisanie abonamentu do wskazanej umowy. Abonament nie przypisany do umowy (umowa numer 0) jest równoznaczny z abonamentem całodobowym, co oznacza, że jego posiadacz może parkować o każdej godzinie doby, od pierwszego do ostatniego dnia ważności abonamentu.
Przycisk Oblicz wartość abonamentu podaje opłatę za parkowanie w ciągu całego okresu objętego abonamentem, według aktualnego cennika (tyle zapłaciłby klient parkujący bez abonamentu). Rzeczywista (umowna) cena abonamentu może być dowolna.
W operacji zapisywania abonamentu można wystawić fakturę, ponieważ program zapyta o to, a w przypadku potwierdzenia przypomni numer i datę poprzedniej faktury. Po zapisaniu abonamentu będzie on widoczny w oknie Rejestr wyjazdów okna PARKING. Jeżeli faktura nie została wystawiona od razu przy zapisie abonamentu, można to zrobić w rejestrze wyjazdów wskazując dany abonament i klikjąc przycisk Drukuj w ramce Faktura.

Abonament grupowy tworzy się przez kliknięcie przycisku Zamiana na grupowy, po uprzednim wpisaniu odpowiedniej liczby w polu limit. Wszystkie pojazdy klienta otrzymają taki numer abonamentu jaki ma pierwszy pojazd, natomiast w polu Maksymalna liczba pojazdów parkujących równocześnie program wpisze liczbę z pola limit. Gdy na parking wjeżdża kolejny pojazd z tej grupy i razem jest ich więcej niż dopuszcza limit, to program komunikuje, że limit został przekroczony. Oznacza to, że ostatni pojazd parkuje poza abonamentem. Z chwilą, gdy wyjeżdża jeden z pojazdów grupy mieszczący się w limicie, wówczas jeden z pojazdów parkujących poza limitem wykorzystuje jego miejsce i od tej chwili korzysta z abonamentu, o czym program powiadamia komunikatem.


Umowy

Umowa jest zbiorem parametrów, który jednoznacznie określa dni i godziny objęte abonamentem. Każda umowę definiuje się z góry na dłuższy okres. Z jednej umowy może korzystać wiele abonamentów, przy czym każdy z nich może obejmować inny okres, w ramach czasu działania umowy. Umowę prostą definiują tylko cztery parametry : data początkowa, data końcowa oraz godzina początkowa i godzina końcowa. Na przykład najprostsza umowa całodobowa to : 01-01-2005 - 31-12-2099 0-24 co oznacza, że działa w okresie od 1 stycznia 2005 do końca roku 2099 w godzinach 0-24 , czyli przez całą dobę. Poszczególne abonamenty mogą wykorzystywać dowolny zakres dat z okresu 01-01-2005 - 31-12-2099. Analogiczna umowa z godzinami np. 22-06 może być nazwana umową nocną. Jeżeli jednak abonament ma dotyczyć tylko wybranych dni tygodnia, to definicja umowy będzie się składać z wielu pojedynczych rekordów opisujących poszczególne dni. Na przykład tzw. umowa weekendowa obejmująca okres od godz. 22 w piątki do 6 rano w poniedziałki, będzie zdefiniowana następująco : piątek 22-24, sobota 0-24, niedziela 0-24, poniedziałek 0-6, przy czym w definicji wystąpią wszystkie piątki, soboty, niedziele i poniedziałki z zadanego okresu, jako konkretne daty.
Do programowania umów służy okno Umowy .
ekran
Okno zawiera dwie tabele. W górnej widać listę abonamentów posortowaną według numerów umów. Jeżeli którakolwiek umowa nie jest w danej chwili reprezentowana przez żaden abonament, to w tabeli pojawia się fikcyjny abonament z numerem zero. W dolnej tabeli widać definicję umowy w postaci minimum jednego zapisu. Po kliknięciu jednego z przycisków : Nowa umowa lub Korekta umowy , wyświetla się okno Definicja umowy . W pierwszym przypadku nie zawiera danych, w drugim zawiera dane korygowanej umowy.
ekran
Przycisk Dodaj te same dni tygodnia wpisuje do definicji umowy wszystkie jednakowe dni tygodnia (np. czwartki), wybrane z rozwijalnego menu poniżej, jakie występują pomiędzy datą początkową i końcową, z zadanymi godzinami. Bez względu na kolejność wpisywania danych, tabela pokazuje daty w porządku chronologicznym. Aby zapisać umowę definiowaną od początku, klikamy dowolny z przycisków ZAPISZ UMOWĘ albo ZAPISZ JAKO NOWA . W obu przypadkach umowa zostanie zrejestrowana pod nowym numerem. Jeżeli umowa była korygowana i ma być zapisana pod tym samym numerem, należy kliknąć ZAPISZ UMOWĘ . Zamknięcie okna bez zapisu, pozostawia korygowaną umowę bez zmian.

Dane podstawowe

Pojawia się okno Dane podstawowe umożliwiające zmianę danych sprzedawcy drukowanych na fakturach. Nie ma jednak możliwości zmiany nazwy firmy, gdyż musi to być nazwa posiadacza licencji na program. Inne dane dostępne do modyfikacji to : stawka VAT na usługi, wyrażony w minutach maksymalny czas bezpłatnego postoju oraz liczba określająca jaka część godziny jest jednostką naliczania opłaty. Na przykład liczba 6 dzieli godzinę na 6 części a więc program nalicza za każde 10 minut 1/6 stawki godzinowej. Jest to znacznie korzystniejsze dla klienta niż w przypadku liczby 1, gdyż za pól godziny parkowania zapłaci połowę stawki godzinowej a nie całą.
Aby zapamiętać ewentualne zmiany powyższych danych, należy zamknąć okno przyciskiem OK .

Drukarki

ekran
W oknie Drukarki można zapisać dane informujące program o rodzaju drukarek i sposobie przyłączenia do komputera. Okno jest podzielone na dwie sekcje : pierwsza dotyczy drukarki do kwitów wjazdowych i faktur, druga dotyczy drukarki fiskalnej. Aby zapamiętać zmiany, należy zamknąć okno przyciskiem OK .
Program współpracuje z niezawodnymi i niedrogimi drukarkami fiskalnymi firmy NOVITUS (dawny OPTIMUS IC), z wykorzystaniem firmowego sterownika. Obsługiwane są trzy modele drukarek : VENTO, VIVO i VEGA MOBIL. Sterownik można pobrać ze strony www.novitus.pl albo otrzymać od autora programu parkingowego. Instalacja jest automatyczna i zawiera oprócz sterownika także program testowy i serwisowy.
Tu wysyłasz do autora zamówienie na sterownik drukarki fiskalnej

Cennik prosty

ekran
Okno Cennik parkowania zawiera tabelę, której każdy wiersz reprezentuje liczbę godzin parkowania i odpowiadającą jej cenę brutto. Aby zmienić cenę, należy kliknąć dwukrotnie daną cenę, wpisać nową i potwierdzić klawiszem Enter albo klawiszem strzałki pionowej.
Uwaga : Cena w wierszu 25 jest bardzo ważna. Jeżeli jest ona większa niż w wierszu 24, to każda godzina parkowania powyżej 24 ma cenę równą różnicy cen w wierszach 25 i 24. W przeciwnym razie, w przypadku parkowania dłuższego niż 24 godziny, każda kolejna doba liczy się tak samo.

Cennik złożony

Działa on na zupełnie innej zasadzie niż cennik opisany powyżej. Każdy miesiąc jest zdefiniowany w oddzielnym pliku. Ceny za parkowanie zmieniają się w ciągu dnia a dodatkowo mogą być różne w poszczególnych dniach tygodnia, na przykład inne w dni robocze, inne w soboty a jeszcze inne w niedziele i święta. Przy wykorzystaniu takiego cennika, program nie nalicza opłaty za ilość godzin postoju ale za każdą godzinę oddzielnie i sumuje te wartości. Każdy dzień miesiąca ma przypisany numer taryfy (od 1 do 9 ) a poszczególne taryfy zawierają ceny parkowania dla kolejnych godzin doby. Te ceny dotyczą samochodów osobowych, ponieważ pojazdy innego rodzaju mają zdefiniowane współczynniki procentowe do wyliczenia ceny (np. motocykl może mieć 50%, autokar 200%, bus 150% itp.).
Programowanie cennika złożonego zaczyna się wywołaniem okna Taryfa opłat , które zawiera pola do wpisania numeru miesiąca i roku oraz 3 ponumerowane przyciski. Najpierw należy wpisać miesiąc i rok a następnie kliknąć pierwszy przycisk 1. Pobranie taryfy do bufora . Bufor jest to pomocniczy plik, w którym można programować i modyfikować cennik miesiąca, niezależnie od pracy parkingu. Jeżeli cennik danego miesiąca był wcześniej zdefiniowany, to zostaje on przekopiowany do bufora, w przeciwnym razie program poinformuje o braku takiego cennika i praca rozpocznie się na danych obecnych w buforze.
Pojawia się okno Definicje taryf wyświetlające ceny kolejnych godzin doby dla taryfy numer 1.
ekran
Każdą cenę można zmienić. Specjalne guziki obok numeru taryfy pozwalają udostępnić inne taryfy z zakresu 1 - 9. Wystarczy ustawić ceny w tych taryfach, które faktycznie są używane.
Drugi przycisk 2. Przypisanie taryf do dni miesiąca otwiera okno o takiej samej nazwie, ukazujące dni miesiąca w formie tabeli, z nazwami dni tygodnia.
ekran
Przy każdym dniu trzeba wpisać numer wybranej taryfy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można stosować inne taryfy w dni robocze, inne w soboty, jeszcze inne w niedziele i święta. Sposób zmiany danych w kolejnych wierszach tabeli jest taki sam jak w przypadku cennika prostego. Przycisk 3. Zapisanie i zamknięcie kopiuje zawartość bufora roboczego do pliku o nazwie TARRRRMM , gdzie RRRR to rok a MM oznacza miesiąc, np. kompletny cennik na listopad 2005 będzie zapisany w pliku TA200511.

Wybór cennika

Umożliwia użytkownikowi programu określenie sposobu naliczania opłat za parkowanie - według cennika prostego albo złożonego. Przełączenie na cennik złożony nie jest możliwe gdy nie został on jeszcze zdefiniowany na bieżący miesiąc.

Rodzaje pojazdów

ekran
W oknie Rodzaje pojazdów , każdy pojazd jest scharakteryzowany trzema parametrami : nazwą i dwoma współczynnikami wyrażonymi w procentach. Pierwszy współczynnik odnosi się do parkowania, drugi do ewentualnych innych usług. Wartosć 100 oznacza, że dla tego rodzaju pojazdu cena równa się dokładnie wartości cennikowej. Na przykład dla samochodu osobowego współczynnik dla parkowania może być równy 100, dla motocykla 50 a dla autokaru 200. Można definiować nowe rodzaje pojazdów i zmieniać ich parametry ale program nie pozwala kasować danych już wprowadzonych.

Baza klientów

Okno Klienci pozwala dodawać dane klientów stałych, poprawiać je i anulować. Działa w nim opcja szybkiego szukania według skróconej nazwy albo numeru NIP. Nazwa skrócona (tzw. "skrót do szukania") jest to charakterystyczna część nazwy. Na przykład dla klienta o nazwie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PARKOMETR , skrótem będzie słowo PARKOMETR . W przypadku osoby fizycznej skrótem będzie nazwisko.

Zmiana czasu

Pojawia się okienko Zmiana czasu , w którym należy wpisać datę i godzinę najbliższego przestawienia czasu i kliknąć przycisk ZAPISZ . Skutkiem tego zapisu będzie, w zadanym czasie, przesunięcie godziny wjazdu pojazdów parkujących w taki sposób, aby różnica pomiędzy czasem wjazdu i wyjazdu odpowiadała rzeczywistemu czasowi parkowania. Wykonanie tej operacji jest sygnalizowane przez program. Zmiana czasu systemowego w komputerze jest wykonywana automatycznie przez system operacyjny.Specjalne

Indeksowanie plików to operacja , która odbudowuje konieczne do działania programu pomocnicze pliki bazy danych. Dodatkowo usuwane są ostatecznie wszytkie anulowane rekordy. Operacja jest uruchamiana automatycznie przy każdym pierwszym starcie programu w danym dniu.

W czasie zamykania programu przez osobę uprawnioną do wykonywania operacji specjalnych, program proponuje spakowanie bazy danych do jednego pliku, który następnie można zapisać w dowolnym miejscu sieci komputerowej. Jest to wygodny sposób wykonania kopii bezpieczeństwa danych. Nazwa pliku ma postać : PARRMMDD , gdzie PA oznacza PARKING a RRMMDD to odpowiednio rok, miesiąc i dzień. Na przykład kopia z 27 kwietnia 2005 będzie miała nazwę PA050427. Operacja Odzyskanie bazy ma działanie odwrotne i pozwala rozpakować wskazany plik reprezentujący stan bazy z określonej daty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonujemy tę operację, należy najpierw koniecznie zapisać bieżący stan bazy. Po odzyskaniu bazy niezbędne jest przeindeksowanie plików, o czym program informuje.


ekran
Podprogram Użytkownicy otwiera okno o takiej samej nazwie. Zawiera ono narzędzia do wprowadzenia umownych nazw żytkowników programu a następnie przypisania im haseł i uprawnień. Z tego względu dostęp do tego okna powinien mieć tylko administrator programu.
Aby dodać nowego użytkownika, wpisuje się jego nazwę do pola pod guzikiem Nowa osoba . Nazwa może mieć do 10 dowolnych znaków, przy czym program zamienia małe litery na duże. Po wpisaniu nazwy klikamy guzik Nowa osoba i nazwa pojawia się w tabeli po lewej stronie. Od razu można przypisać nowemu użytkownikowi początkowe hasło wpisując je w pole Hasło na dole i klikając guzik Zapis hasła . W dowolnej chwili można zmienić zarówno nazwę jak i hasło użytkownika (gdy np. zostało zapomniane) . W tym celu najpierw trzeba wskazać w tabeli z lewej strony dotychczasową nazwę, następnie wpisać nową nazwę lub nowe hasło w odpowiednie pole i kliknąć guzik Zmiana nazwy lub Zapis hasła . Hasło musi zawierać od 5 do 10 znaków : liter i cyfr. Litery małe i duże są rozróżniane. Przycisk Dane osoby i pole tekstowe nad nim służą do przypisania wskazanemu użytkownikowi rzeczywistych danych, to znaczy imienia i nazwiska.
Guzik Uprawnienia wyświetla na żółtym ekranie z prawej strony listę operacji dostępnych dla użytkownika wskazanego w tabeli. Do listy można dodawać nowe pozycje z listy opcji lub anulować je. Służą do tego przyciski Dodaj opcję i Anuluj opcję . W każdym przypadku najpierw należy wybrać opcję z listy.

Zalogowani to lista nazw użytkowników poprzedzonych datą i godziną ostatniego zalogowania do programu.