POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
www.bartys.com
AKC-U
(2)
1
/3
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
677-156-78-90
AKC - U
DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO
Podstawa prawna:
Art. 42 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 76 ust. 1 i art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z
późn.zm.) zwanej dalej "ustawą".
Termin składania:
Do 3 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku niezarejestrowanego handlowca;
do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby
wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;
do 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku podatników dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego
wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych;
do 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez podmioty.
Miejsce składania:
Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;
jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, wówczas osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika
właściwego ze względu na ich siedzibę i adres, a osoby fizyczne w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu
na ich miejsce zamieszkania;
jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w
Warszawie.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja
UC Kraków
B. DANE PODATNIKA
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi **- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. podatnik niebędący osobą fizyczną
2. osoba fizyczna
x
6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
Nowak Jan
01-02-1987
B.2. ADRES SIEDZIBY* / ZAMIESZKANIA**
7. Kraj
Polska
8. Województwo
Małopolskie
9. Powiat
Krakowski
10. Gmina
Kraków
11. Ulica
Grodzka
12. Nr domu
31
13. Nr lokalu
29
14. Miejscowość
Kraków
15. Kod pocztowy
30-208
16. Poczta
Kraków
17. Adres e-mail i nr telefonu
email@krakow.pl
602 123456
C. KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO
Podatek akcyzowy do zapłaty***
Kwota podatku akcyzowego z pozycji 89
18.
18